На 12 јули Македонската Православна црква го прославува споменот на апостолите Петар и Павле(Петровден). Светите апостоли Петар и Павле се од огромно значење за христијанството како основоположинците на Светата црква. По тој повод во храмот Св.„Петар и Павле”  во истоимениот соборен храм во општина Ѓорче Петров со почеток во 8 часот, се одржа Свеќена Архиерејска Литургија со која чиноначелствува неговото блаженство Архиепископот Охридско Македонски г-дин г-дин Стефан и свештеници од матичниот храм и  скопската епархија.  На свечената литургуија присуствуваа голем број на верници од општината но присуствуваа и граѓани од сите краеви на градот Скопје. Исто така на Свечената литургија присуствуваа и градоначалникот на општината Сокол Митровски, членови на општинскиот Совет и голем број на претставници на стопанските субјекти од општината и пошироко.

ЈОУДГ „Росица“ од Општина Ѓорче Петров во текот на летниот период обезбеди нов мебел за дечињата од објектите „Калинка“ и „Детелинка“. Градинката го комплетираше  изгледот во овие два објекта со нови детски гардеробери, дидактички плакари , шкафчиња за сместување на детски кревети дизајнирани според желбите и потребите на корисниците. Во објектот „Калинка“, комплетно е реновиран приемниот простор со поставување на ламинат и нови детски гардеробери, а пак во објектот „Детелинка“,  по извршената монтажа на новиот мебел, ќе биде поставен и ламинат во двете крила на објектот. Исто така ќе бидат поставени и нови теписони во делот н апросторот за одржување на приредби, кај бината и салата.

Еднократна парична помош за новороденче се доделува врз основа на поднесено барање од страна на семејството, до  Општина Ѓорче Петров, со уредно приложена документација на увид.
Во прилог на Барањето потребно е да ја доставите следната документација :
1.    Фотокопија од Извод од матична книга на родените (за новороденчето)
2.    Фотокопија од Извод од матична книга на венчани ( за родителите на новороденчето)
3.    Фотокопија од важечки лични карти или патни исправи од двајцата родители ,со исклучок на новороденче на самохран родител , со кои се потврдува живеалиштето во Општина Ѓорче Петров
4.    Фотокопија од трансакциона сметка
5.    Доказ за платена адиминстративна такса од 300 денари. (истата може да ја платите во Архивата при поднесување на документацијата)
Дополнителни документи за самохран родител:
(во зависност од основот за стекнување на статус-самохран родител, потребно е еден од доле наведените документи):
6.    Фотокопија од матична книга на умрени
7.    Фотокопија од Правосилна судска пресуда за разведен брак
8.    Доказ дека родителот не е во брачна заедница со фотокопија од Извод од матична книга на родени не постар од шест месеци  и Изјава дека не е во брачна заедница заверена на Нотар.

Рокот за поднесување на барањата е 90 дена, од моментот на раѓање на детето.

ОУ „Мирче Ацев “ од општината Ѓорче Петров неодамна го издаде 55-от број на училишниот весник „Бумеранг“ . Весникот кој ги опфаќа најзначајните моменти од повеќегодишното постоење на училиштето бележи 10 години успешна континуирана работа и излегува 4 пати годишно. Дел од страниците се резервирани за многубројните достигнувања и позитивни резултати што учениците ги освојуваат на локалните, регионалните и државни натпревари. Училиштето има за цел преку овој весник да ја промовира својата работа о што подобро да го приближи секојдневието на учениците до своите родители и верни читатели. Во креирањето на весникот учествуваат учениците со помош на наставниците , и главниот уредник на весникот наставничката Маја В.Ставров. 

 

Како е можно секој ден да има купишта смет, посебно околу контејнерите наспроти општината Ѓорче Петров? Дали граѓаните едвај чекаат да се испразнат и како под команда веднаш го „ надохнадуваат“ она што општинската комунална служба и ЈП „ Комунална хигиена “ предходно го подигнала. Навиките изгледа тешко се откоренуваат. Се организираат акции за подигање на кабаст отпад, а општинските комуналци секојдневно имаат полни раце работа. Подигаат се и сешто . Од стар мебел, пластични кутии преполни со градежен шут оставени покрај контејнерите, расфрлано ѓубре, стара облека, електрични апарати, стари вц школки, верувале или не дури и кади, искршени лавабоа и да не набројуваме затоа што списокот би бил поприлично долг.