Недоволниот број училници  во ООУ „Тихомир Милошевски“ во општина Ѓорче Петров , претставува голем проблем за нормално одвивање на наставата. која до неодамна се одвиваше и во три смени. Со изработка на новиот план за доградба и надградба на училиштето кој деновиве Министерството за образование и наука го достави до општинскиот сектор за урбанизам на разгледување, се предвидени да се изградат уште шест училиници, училишна трпезарија и други помошни простории.

Повеќето сопствениците на неколкуте трафики кои се наоѓаа на трасата, предвидена за изградба на  велосипедска патека на главната сообраќајница „ Ѓорче Петров“ во истоимената општина, а кои попречуваа во финиширање на изградбата на патеката, пред повеќе од триесеттина дена ги тргнаа старите објекти, согласно договорот со општината Ѓорче Петров, градоначалникот Митровски и Советот на Општината. Општинарите им овозможија на сопствениците своите објекти да ги дислоцираат така што објектите само ги повлекоа неколку метри но не ја сменија локацијата што претставува најголема придобивка за дуќанџиите.

Во ОOУ „Димитар Беровски“ во општината Ѓорче Петров се изврши пробната евакуација при елементарна непогода - пожар. Наставниците и учениците беа запознаени со процедурата за евакуација и насоките за излез од училишната зграда. Евакуацијата започна со три последователни ѕвонења на училишното ѕвоно.

Денес, Советот на Општина Ѓорче Петров ја одржа 61-та седница на која советниците донесоа голем број значајни одлуки. Со едногласна одлука од Советот на општината беше донесена одлуката за доделување еднократна парична помош на семејствата од опожарената зграда во населбата Даме Груев во висина од 250.000 денари. Градоначалникот Сокол Митровски и членовите на Советот на општината Ѓорче Петров дополнително презедоа обврска од правните субјекти да обезбедат други материјални и финансиски средства за помош на најоштетниот граѓанин на кој му беше изгорен станот во целост.