Во 2004 година , заради неисправна инсталација, се опожари стариот Дом за култура во селото Кучково ,Општина Ѓорче Петров. Општината и градоначалникот Сокол Митровски им ветија нов Дом на граѓаните и денес тоа е реализирано. Од темел се изгради нов објект за потребите на селото кој ќе има повеќе намени. Во 217 м2 сместени се простории за амбуланта, канцеларија за месната заедница, два тоалети , чајна кујна и повеќе од 100м2 зафаќа новата сала за состаноци.

По барање на граѓаните, а со цел да се изнајде решеније за поголема сигурност на децата кои учат во ООУ „ Мирче Ацев“ и секојдневно мораат да ја поминуваат улицата, градот Скопје и Општината Ѓорче Петров интервенира во поставување на технички средства за успорување на сообраќајот за поголема сигурност за своите децата. На улицата „ Борис сарафов“ (некогашна 4-ти Јули) изведен е сообраќаен проект со поставување на технички средства за смирување на сообраќајот и поставени се нови сообраќајни знаци за предупредување и известување за сите учесници во сообраќајот дека во близина има училиште.

Во рамки на проектот „Учење преку работа“  (Learning by doing)  преку програмата на Европската унија  „Еразмус“  во ООУ „Мирче Ацев“  се одржа третата работна средба меѓу преставници на двата проектни партнери општината Ѓорче Петров и општината Разлог.  Проектот е насочен кон промовирање на нови пристапи на учење и можност за поефикасна едукација на децата за користење на опрема и помагала за соларната енергија.

Започна есенската дератизацијата во Општина Ѓорче Петров. Превземните активности се со цел да се уништат глодарите. Со дератизацијата се опфатени 3804 шахти на целата територија на општината. предходно е извршена дезинфекција во основните училиштата. Покрај општинските инспектори во реализација на дератизацијата беа ангажирани и лица од Ј.П. Водовод и канализација со чија помош се лоцираат сите шахти на територијата на општината и истите се отвараат од вработените во јавното претпријатие. 

Отпочна постапката за усогласување и унапредување на ИСО стандардот 9001-2008 со ИСО стандардот 9001-2015 во Општината Ѓорче Петров. На консултанската презентацијата на измените во ИСО стандардите, кој ги налага  ИСО 9001-2015, присуствуваа сите раководители на сектори во општината, а презентација на материјалот за унапредување на стандардите вршеа презентери и консултанти од Еуро Контрол.