Урбанистички план за село Кучково - Општина Ѓорче Петров со разработка на карактеристичен блок планска документација 2012-2022 година

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 07 - Општина Ѓорче Петров