1.    Реконструкција и рехабилитација на  седум (7) улици во урбаниот дел на Општината Алекса Демниевски,  Новопроектирана2 полукружна, Пробиштипска, Знеполе, Браќа Чакреви, Гостиварска и Анастас Коцарев;
2.    Реконструкција на 30 улици  во Руралниот дел на Општината( од  последиците  од оштетувања од поплавите) во Стопански двор  Кисела Јабука и с. Волково;
3.    Тековно одржување на водоводна мрежа во с. Кучково.
4.    Тековно одржување на улично осветлување.
5.    Тековно крпење на ударни асфалтни дупки на сообраќајници.
6.    Реконструкција на МЗ во с. Кучково.
7.    Изградба на фекална канализација во с. Волково и Кисела Јабука канализ ( краци на ул  100  во Стопански Двор краци на ул. 52 ).
8.    Реновирање на делови од ООУ , спортски сали, кровни конструкции, санитарни чворови (ООУ Димитар Поп Георгиев Беровски, ООУ Тихомир Милошевски, ООУ Ѓорче Петров, ООУ Страшо Пинџур, Градинка ,, Кокиче,,;
9.    Асфалтирање на улици во Руралниот дел на Општината ул. 59, ул. 61 во с. Волково;
10.    Асфалтирање на улици во урбаниот дел на Општината ул. Црногорска2 со краци 4, 6, 8, 10 и 12.

11. Изработка на Детални урбанистички планови:СЗ 02, СЗ14, СЗ20, СЗ06 и УПС Новосело и Волково