Денес, 13.03.2017 (понеделник), во просториите на општина Ѓорче Петров, се одржа шеесет и третата седница на Советот на општина Ѓорче Петров на која покрај другите точки на дневниот ред беше усвоена и Завршната сметка на Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2016 година.