Мени

Извештаи за реализирани програми

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - За реализација на Програма на oпштина Ѓорче Петров во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2020 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - за реализација на Годишен Извештај за реализација на програмата за урбано планирање, програмата за комунални дејности , програмата за Јавна Чистота и програмата за изградба и одржување на јавни објекти на општина Ѓорче Петров за 2020 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - За реализација на Програма за активностите на општина Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - За реализација на Програма за меѓународна соработка на општина Ѓорче Петров

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - за реализација на Програмата од областа на образованието на oпштина Ѓорче Петров

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - за реализација на Програмата од областа на предучилишнотo образование и воспитание на oпштина Ѓорче Петров за 2020 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - за реализација на Програмата за протоколарни активности и востановени традиционални активности на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2020 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - За реализација на Програма на општина Ѓорче Петров во остварување на социјална, детска и здравствена заштита во 2020 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - За реализација на Програма за активностите на општина Ѓорче Петров од областа на спортот и поддршка на невладиниот сектор за 2020 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - за реализација на Програмата за заштита, спасување и кризи на Општина Ѓорче Петров 2020 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - за реализација на Програми за заштита на животната средина и природата, енергетска ефикасност, јавно осветлување и ЛЕР на општина Ѓорче Петров за 2020 година

Извештаи за реализирани програми - период 01.01.-30.09.2021

ИЗВЕШТАЈ За реализација на Програма на oпштина Ѓорче Петров во остварување на социјална, детска и здравствена заштита за период 01.01.-30.09.2021 година

ИЗВЕШТАЈ за реализација на програмата за урбано планирање  и програмата за комунални дејности за периодот 01.01.-30.09.2021

ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програма за образование за период 01.01.-30.09.2021

ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програма за предучилишно образование и воспитание за период 01.01.-30.09.2021

ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програма за спорт за период од 01.01.-30.09.2021

ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програмата за заштита спасување и кризи .2021 година

ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програмата за култура 01.01 -30.09.2021

ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програмата за родова еднаквост 01.01.-30.09.2021

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам